Download file Word  

 

- แบบฟอร์มตกลงราคาจัดจ้าง

- แบบฟอร์มตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้าง

- แบบฟอร์มตกลงราคาจัดซื้อ

.................................................................................................................................................

              ตัวอย่างร่างสัญญา

 

              - แบบสัญญาจ้าง

              - แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป

              - แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

              - แบบสัญญาที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน

              - แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

              - แบบสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

              - แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

              - แบบสัญญาเช่าทั่วไป

              - แบบสัญญาเช่ารถยนต์

              - แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

              - แบบสัญญาซื้อขายอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์

              - แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 

 

 .................................................................................................................................................

Download file zip 

 

- ใบเบิกพัสดุ 

.................................................................................................................................................

- ใบสำคัญรับเงิน 

.................................................................................................................................................

- ตัวอย่าง ใบส่งมอบงานจ้าง

.................................................................................................................................................

- แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อประชาคม

.................................................................................................................................................

 Download file pdf  

 

- แบบใบเสนอราคา 

.................................................................................................................................................

- คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  ราคากลางฯ... 

.................................................................................................................................................

- แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

  ราคากลางฯ... 

.................................................................................................................................................

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ