boss  
 

  นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 

 
ฝ่ายจัดหาพัสดุฯ     ฝ่ายทะเบียนพัสดุฯ  
35    

นางสาวชฎากาญจน์   สุรินทร์

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุฯ

 

นางนารีรัตน์  เทพวงศ์

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุฯ 

     
34 33 32
นางสาววิลาวัลย์ วงศ์แก้ว 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสาวณฐพร  นวลตา 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นายนายมงคล  ทิพย์มณี 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
     
30 29 
นางเจนศิลา  เตมีศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นายนิพนธ์คำไพโรจน์ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวจิระธร  การะเกตุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
     
28 27  26
นางสาวชัณญานุช    แนบชิด 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายชัชศ์ณัฐ  วงค์ประเสริฐ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาววรวรรณ  จิตมั่น 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
     
  24   23
 นางสาวเบญจวรรณ  เด็ดขาด
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวกิตติพร  สร้อยสุวรรณ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล  สักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
     
22  21  20
นางสาวปวีณา  ยาวิชัย 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา  จอมแปง 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวสุรีรัตน์   ขันทะสีมา 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
     
19 18  
นางอัญชลี  ถุงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา   ใจหาญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ 
     
16 15 14
 นางสาวพิมพ์พรรณ  บ้านสระ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางมนฤดี   ปวงใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
นายศุภชัย  จันธิมา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
     
13 12 11 
นางสาวกัลยา  ไฝเครือ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววิไลลักษณ์  วรรณราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาวภาสิรี  เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
10 9 8
 นายวัชระ   ธาตุอินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐวุฒิ   มโนใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
นางสาวณิชาภา  บุญแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
     
7   6 5
 นายชิณณวรรณ์  มณีจันทร์สุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐวุฒิ   อินขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอภินห์พร   ทิพย์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป
     
4 3   2
นางสาวชนิดา    เจริญธรรม
คนงานทั่วไป 
นายมณเทียร   มะโนพรหม
จ้างเหมาบริการ
นายวสันต์  ศรีศัย
จ้างเหมาบริการ
     

    

1    

    

 
น.ส.กมลลักษณ์  มะโนวรรณ์
จ้างเหมาบริการ 
 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ