อำนาจและหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน

ให้ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

       1. มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาพัสดุโดยการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายจัดหาพัสดุและตรวจสอบ กลั่นกรองงานของฝ่ายจัดหาพัสดุ 

       2. มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน โดยการควบคุมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินและตรวจสอบ กลั่นกรองงานของฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

                             1.ฝ่ายจัดหาพัสดุ ให้มีหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาพัสดุโดย การควบคุมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายจัดหาพัสดุและมีหน้าที่งานตรวจสอบกลั่นกรองงานในหน้าที่ของฝ่ายจัดหาพัสดุ 

                                1. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุทุกประเภท

                                 2. งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียน การควบคุม การคืนเงิน การบังคับใช้เงินประกันสัญญาหลักประกันซอง

                                 3. งานตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

                                 4. งานตรวจสอบพัสดุเกี่ยวกับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ

                                 5. งานตรวจสอบการจัดทำข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 6. งานตรวจสอบจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 7. งานเสนอความเห็นและให้ความรู้แก่บุคลากร

                                 8. งานรวบรวมข้อระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ

                                 9. งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                                10. งานประสานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                                11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                                                         

                               

 

 

Next--->

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ