วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
นางนารีรัตน์  เทพวงศ์  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า 
ขับเคลื่อนโครงการ อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรจง ชุมเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า 
ร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า
ได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ

 277144730

 

276173516

 

276996160

 

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ