วันที่ 25 พฤษภาคม  2561  เวลา 16.00 น. กองพัสดุและทรัพยสิน

             ปฏิบัติหน้าที่ดูแลแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานสับปะรด

             นางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2561 

             ณ ลานธรรม  ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

                                                                     

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ